Algemene voorwaarden

Hier staan de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam. De belangrijkste onderdelen zijn:

Artikel 1 Definities

Uitgever:
De Schatkoffer, ‘s Gravendijkwal 154 a, 3015 CD, Rotterdam,
tel. 010-4362290, 06 10289201, KVK-nummer Rotterdam 24461721;
Internetlocatie: www.DeSchatkoffer.nl
Afnemer: de (rechts)persoon die via de internetlocatie een bestelling heeft geplaatst.

Artikel 3 Plaatsen bestelling

Afnemers kunnen via de internetlocatie één of meer bestellingen plaatsen.
Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen van 18 jaar en ouder.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever komt tot stand op het moment dat de afnemer een schriftelijke bevestiging (waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging) van zijn bestelling(en) heeft ontvangen.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

De op de internetlocatie vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Levering van de bestelde producten geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen (typefouten voorbehouden). Prijzen die door de uitgever of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden de uitgever niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld.
De uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.
Voor aflevering van een bestelling binnen Nederland wordt € 6,75 aan verzendkosten berekend. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de uitgever.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens de uitgever te verrekenen met een vordering van de afnemer op de uitgever, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6 Levering

Bestelde producten worden bezorgd aan het daartoe door de afnemer opgegeven afleveradres. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering.
De uitgever streeft ernaar de bestelling af te (doen) leveren binnen vijf (5) werkdagen na bestelling. De hiervoor genoemde termijnen zijn uitdrukkelijk streeftermijnen en geen fatale termijnen.

Artikel 14 Intellectuele Eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door de uitgever geleverde producten te respecteren. De uitgever garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.

Het intellectuele eigendomsrecht van De Schatkoffer is gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom onder nr: 91856624-1567054.
Hieronder is voor de Benelux het eigendom vastgelegd van de volgende combinatie van diensten:

  1. Sets bestaan uit tussen de 9 en 14 vertelplaten;
  2. Onderwerp is Bijbelverhalen van Oude en Nieuwe Testament.
  3. Op de voorgaande vertelplaat staat omschreven waar het verhaal op de getoonde vertelplaat betrekking op heeft.

1 gedachte over “Algemene voorwaarden”

Plaats een reactie